Wapen van Westkapelle

Anwiezingen vô ofdrukke

Tankwrakken op Wasschapel is allêne beschikbær as PDF-bestanden, mè wîên à een echt boekje in anden wil è, kan d’r dìmee redelijk invoudeh êêntje mæk’ of læte mæke.

Om een edrukte versie van’t boekje te mæken, is’t ’t best’ om de versie om of te drukken te downloade. D’ôren ken natuurlijk wè offedrukt ore, mè is voorôôl bedôêld-om op een schêrrem bekeke t’oren.

Boekje læte drukke

’t-PDF-bestand-om of te drukken is eschikt om an te leveren bie een online drukker dien à kant-en-klære boekjes mækt. Îêrbie moe’t bestand nì de dîênst h’upload-ore en een antal keuzes emækt over de t’ebruken papiersoorte, kaft en dêrrehelijke.

D’r bin een bêrreg anbîêërs van di’ soor’ drukdîênsten, zòdà’t onmohelijk is om îêr een overzicht te heen of zêllefs mè de beter’ an te ræn. Zoekt op îês as online drukker om d’r te vinden en dan êêntje te kîêzen dîên à an je wênsen lieken’ te voldôên.

Papierformæt

Kiesd-ier vô A5. ’t-Is ôôk mohelijk om op A4-papier of te drukken, mè dan ôôrd-ôôlles 41% hrôter. Dit ken nutteh wizze vô wîên à hrôtere letters nôdeh eid-om te lezen, mè hæd-ôôk ten koste van de kwaliteit van de foto’s.

’t-Andegst (en hôêkôôpst) hæ wizz’ om dubbelziedeh of te læte drukken.

Papierdikte

Kiest vô 100 grams papier (d.w.z. 100 g/m²) wanneer à-te bedôêling’ is om de kaft ôôk te hebruken (zied-ieronder). Bie dikker of dinner papier zà de rik van dien kaft te smal respectîêvelijk te breed wizze vô’t boekje.

Kaft

Leverd-an de drukker de kaften dîê à in’t bestand Tankwrakken op Wasschappel 1.1 kaft vô drukker.pdf stæ. Dit bestand beva’-te voor- en achterkant in êên, mee een rik vô’t boekje d’rtussenin. De drukker zà dit op êên vel papier ofdrukke en dan om de bla’ziedes ene dôê.

Voorbeeld van kaft vô drukker

Îêrbie is wè nôô’zækelijk dà-t’anbevole papierdikte van 100 gram hebruukt ôôr vô de bla’ziedes, anders is de rik te smal of te brêêd en zà de kaft nie passe! Moch een ore papierdikt’ ewenst wizze, dan ken natuurlijk de (losse) kaften in’t ore bestand-ebruukt ôre, mè’t boekje zà dan hin biepassende rik è.

Zêllef ofdrukke

Mee een printer is’t boekje natuurlijk ôôk zêllef of te drukken.

Belangriek om îêr op te mêrreken is dà-te manieren wìrop à onderstænde tips percies uutevoerd-moet’ ôre, òfangt van de hebruukte printer en/of’t hebruukte besturingssysteem. Wat à bievoorbeeld wêrrekt vô een printer van HP oef nie per se op te hæn vô êêntje van Canon, Brother of een ander mêrrek, terwiel à ericht’ instructies vô Windows mêêstal nie van toepassing bin op macOS of Linux, læ’ stæ Android of iOS. Dìrom ken îêr jammer enoe’ gin specifiek’ anwiezingen ehee ôre, allêneh alhemêne punten om op te letten. Pak’-t’andleidinge van de printer d’rbie à nie dudelijk is oe à j’îês moe dôê.

Papierformæt

’t-Boekj’ is in princiep’ oppemækt op formæt A5 (148 mm × 210 mm), mè’t ken dìdeu ôôk moeitelôôs offedrukt ôôr’ op A4-papier (210 mm × 297 mm, de hewone mæte printerpapier), oewel à’t dan wè 41% hrôter uut zà vâlle. Dat mæk’t beter te lezen vô wîên à hrôte letters nôdeh ei, mè hæd-ôôk ten koste van de kwaliteit van de foto’s.

Printer- of kopieerpapier op A5-formæt is hewoon te kôôp, en ken in ôôlle hangbære printers ebruukt ôre. Wè is’t warschienlijk nôdeh om op de computer an te heven dà-t’r A5-papier in de printer zit, anders is de kans hrôôt dà-t’n toch zà probeer’ op A4-formæt of te drukken, wìdeu à mè een dêêl van de bla’zîê ôôk echt op’t papier kom’ te stæn, en dan noh te hrôôd-ôôk.

Kiekt in d’andleidinge van de printer om te zîên oe à A5-papier in’t apparaat edæ moed-ôre.

Ofdrukhrôôtte

Druk’t boekje bie hebruuk van A5-papier op 100% hrôôtt’ of, of zet uut dà’t document an de papierhrôôtt’ annepasd-ôôr (di’ komd-op’tzelde neer).

Bie ofdrukk’ op A4 papier moed-offedrukt ôôr’ op 141% hrôôtte.

Hebruuk’-t’optie om randlôôs of te drukken, à-te printer dit ondersteunt.

Belangriek: kiest in hin heval d’instellinge om’t document an de papierhrôôtte an te passen, wan dan ôôrd-ôôlles kleiner dan dà-te bedôêling’ is, omdà-te snielijntjes (de kleine lijntjes in d’oeken) ôôk offedrukt ôre! Dizze bin bedôôl’ vô wanneer à’t boekje deu een echte drukker offedrukt ôôr.

Dubbelziedig

’t-Boekje is bedoeld-om dubbelziedeh offedrukt t’ôren, dus mee een bla’zîê an êlleke kant van een vel papier. À-te printer di’ ken, oef’-tîên optie allêneh mè annezet t‘ôren in de printerinstellingen, en’t komd-automatisch hoed.

Wanneer à-je printer nie zêllef dubbelziedeh of ken drukke, ken’t ôôk andmæteg. Drukt êêst allêneg d’oneven bla’ziedes of; wanneer à-tat edæ is, schud je de stæpel ofdrukken netjes rechte en doe ze veromm’ in de printer, wìnæ à j’allêneg d’even bla”ziedes ofdrukt. Doe wè êêst een proef mee een pær bla’ziedes om te zîên op wêlleke maniere’t papier veromm’ in de printer moe! Zitte ze d’r verkeerd-in, dan stæ d’achterkanten ondersteboven, druk’-te printer ôôllebei de bla’ziedes op dezelde kant van het vel of en/of komme de leste bla’ziedes achterop d’êêste en ommekeerd. Dàs nòhà een verspillinge mee een êêl boekje van 180 bla’ziedes.

Kaft

Hebruuk bie zêllef ofdrukke de kaften in’t bestand Tankwrakken op Waschappel 1.1 kaft voor zêllef ofdrukke.pdf. Dizze bestæ uit twêê losse bla’ziedes dîê à bievoorbeeld op dikker papier offedrukt ken ôre om z’an de voor- en achterkant van de rest van’t boekje te dôên.